Új utakon

Szórád Márton Általános Iskola

Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
 • prevenció,
 • együttműködés külső szervezetekkel
 • az esetleges juttatások elosztása alapelveinek és eljárási rendjének meghatározása
A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat a Közoktatási Törvény és a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 6. §-a rendezi.

Valamennyi pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. E tevékenység kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb együttműködést feltételezi a családdal és a gyermek-és ifjúságvédelmi intézményekkel, szakemberekkel.
Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenykedik.

A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata:

 • a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának segítése,
 • a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,
 • családlátogatáson való részvétel a veszélyeztető okok feltárása érdekében,
 • a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének segítése,
 • a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapításának kezdeményezése,
 • tájékoztatás nyújtása a tanulók részére szervezett szabadidős programokról,
 • együttműködés:
  • a szabadidőt szervező kollégákkal,
  • az osztályfőnökkel és az osztályfőnöki munkaközösség vezetővel,
  • az Iskolai Diákönkormányzattal és a Diákönkormányzatot segítő tanárral,
  • a kollégiumi nevelőtanárokkal,
  • nevelési tanácsadóval,
  • gyermekjóléti szolgálattal,
  • polgármesteri hivatallal,
  • gyermekorvossal.
A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai:

 • a gyermek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) figyelemmel kísérése,
 • a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken,
 • a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása, igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés stb.),
 • segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és anyagi helyzetétől függően,
 • a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába járásának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén a szabálysértési eljárás kezdeményezése.
Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:
 • a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére,
 • az okok feltárására,
 • az okok megszüntetésére.
A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel a súlyosabbá válásukat.

Az iskolai gyermekvédelem célja a gyermek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetésében való segítségnyújtás, együttműködés a különböző szakemberekkel.

Az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermek- és ifjúságvédelem céljainak megvalósítását:
 • az indulási hátrányok csökkentése,
 • a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű fiatalok tanulási előmenetelének figyelemmel kísérése,
 • a felzárkóztató foglalkozások,
 • az iskolai étkezés lehetősége,
 • a tanulószobai és napközis foglalkozás,
 • az egészségügyi szűrővizsgálat,
 • az egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezése,
 • a családi életre való nevelés,
 • a személyes és egyéni tanácsadás,
 • a szülőkkel való együttműködés,
 • a tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról,
 • a tanulók szociális helyzetének javítása (segélyek, alapítványi támogatások),
 • a szenvedélybetegségek megelőzése,
 • A gyermekvédelmi felelős fogadóórát tart az érdeklődő szülők számára.
A lakókörnyezet, a Pálhalmáról, Bernátkútról, Mélykútról bejáró tanulók, meglehetősen sajátos gyermekvédelmi feladatokat is produkálnak iskolánkban. Iskolánkban fél állásban egy fő látja el a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat, természetesen minden osztályfőnök, nevelő közreműködésével.
Előtérbe helyezzük a prevenciót, hiszen sokkal jobb hatásfokhoz vezet, nem eseményt követő. A hátrányos, veszélyeztetett tanulók családját a felelős és az osztályfőnökök közösen látogatják meg. A gyermekvédelmi felelős gondoskodik a témában illetékes partnerintézményekkel, Polgármesteri Hivatallal való kapcsolatfelvételről. Nyilvántartást vezet a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulókról, az intézkedésekről, azok eredményességéről. A feladat szakmai erősítése érdekében minden szakmai megbeszélésen biztosítjuk részvételüket, támogatjuk továbbtanulásukat e szakterületen.
Kapcsolódó linkek:

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia