Új utakon

Lórántffy Zsuzsanna Szakközépiskola

Az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység magában foglalja mindazokat a feladatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a gyermek, a tanuló családban történő nevelése, iskolai felkészülése megvalósulhasson, a személyiségét kibontakoztathassa, tehetségét kifejleszthesse, hátrányát ledolgozhassa, hozzájusson a fejlődéséhez szükséges ellátáshoz.

Az ifjúságvédelmi felelős feladata a koordinálás a tantestület és az illetékes intézmények, szervek, személyek között. A gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, hatósági beavatkozás kezdeményezése.

A gyermek –és ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik a nevelési- oktatási tevékenységhez. Az iskolában, kollégiumban olyan légkört, igazgatási, pedagógiai tevékenységet kell kialakítani, amely eleve kizárja annak a lehetőségét, hogy bármelyik gyermek, tanuló, származása, színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása vagy bármely más oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön.

A pedagógiai tevékenységgel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy mindenki részére biztosítsa a fejlődéshez szükséges feltételeket, - azokat a lehetőségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a gyermek, a tanuló képességeit, lehetőségeit, tehetségét kibontakoztassa, szükség esetén leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek születésénél, családi, vagyoni helyzeténél, vagy bármilyen más oknál fogva fennállnak.

A gyermek és ifjúságvédelemnek át kell fognia a pedagógiai munkát, a nevelő, oktató tevékenységet. Minden iskolai, kollégiumi, oktató munkát, amely hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló felkészülhessen a továbbtanulásra, a munkába állásra.

A tanulók magatartása a társadalomban, családban lévő feszültségek hatását erősen magán viseli. Nevelési tevékenységünkben az ifjúságvédelemben ezekkel a feladatokkal lépést kell tartanunk. Ezért a gyermek és ifjúságvédelem a tantestület valamennyi tagjának kiemelten  fontos feladata.
Az iskolai gyermekvédelem alapvető pedagógiai tevékenységei között első helyre kell tenni a tanulóink tevékenységének megismerését, fejlődésének tervezett irányítását.

A beszélgetések az őszinte érdeklődés, a diszkréció, a pedagógiai intuíció, a megértés mind- mind hozzájárul a személyiségzavarok, beilleszkedési problémák leküzdéséhez.
Tanulóinknak feltétlenül kell éreznie, hogy az iskola értük van, és minden az ő érdekükben történik. Az uralkodó légkör ne bizalmaskodó legyen, de bármikor merjenek az osztályfőnökhöz, oktatóhoz, ifjúságvédelmi felelőshöz, bármelyik kollégához fordulni problémájukkal, - természetesen olyanhoz, aki azt orvosolni is tudja. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység magában foglalja a családdal, szülőkkel való kapcsolattartás rendszerét is, hiszen alapvető  célkitűzés, hogy a gyermek a családban nevelkedjen, a szüleitől kapja meg azt a segítséget, amely ahhoz szükséges, hogy iskolába járjon, és ott eredményesen tudjon felkészülni.

A gyermek és ifjúságvédelem körébe tartozik a tanulói szervezetek, a diákönkormányzatok segítése. Figyelemmel kísérése, hogy milyen mértékben bevont a tanulói szervezet az iskolai döntéshozatal rendszerébe, az egyes döntések végrehajtásának ellenőrzésébe.

Kiemelten nagyon sokat tud segíteni a jól működő kortárssegítő mozgalom.  
A kortárssegítő program minden területen segítséget jelent, tekintettel arra, hogy a serdülők gyakran kérnek információt, és segítséget a kortársaktól. Erősen befolyásolja őket a kortársaik véleménye. Jobban elfogadnak dolgokat egymástól, mint tanácsokat a felnőttektől.
Határozott kontrollt gyakorolhatnak a kortárssegítő mozgalom keretében szűkebb és tágabb környezetük történései felett, ez nagyon hatásos a pozitív identitásuk és az önállóságuk kifejlődésére.

Kiváló fórum a tanárok és a diákok valamint a kortárssegítő felnőttek közötti információcsere, amelynek eredményeképpen egészségesebb tanári- és diákközösség, és jobb iskolai légkör alakul ki.

A gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával ügyeinek intézésével foglalkozik. Ennek megfelelően az iskolánkban is mindenkinek kötelessége mindent megtenni a gyermekek, a tanulók fejlődése érdekében.

Megkülönböztetett figyelemmel kell tanulóink felé fordulni, az osztályfőnöknek, és az ifjúságvédelmi felelősnek. Elsődleges és meghatározó tennivaló a megelőzés (prevenció).
Az iskolai élet vonzóvá tétele, hasznos szabadidős tevékenységek felsorakoztatása, a gyermekek érdeklődésének határozott motiválása, családtervezési, pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadás szervezése a prevenció fontos része.

A tanulókkal történő eseményeket, (amelyek ilyen természetűek), veszélyeket, fejlődésükben észlelt rendellenességeket időben kell feltárni és jelezni azokat az osztályfőnöknek, ifjúságvédelmi felelősnek, szülőknek, és a megoldási helyzettől függően a különböző gyermekvédelemmel foglalkozó más hatóságoknak.

Az iskolának együtt kell működnie a gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetekkel, hatóságokkal, személyekkel, annak érdekében, hogy elősegítse a gyermek családban való helyes nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését és megszüntetését.

Sajnos, nagyon sok esetben fordul elő, hogy a szülővel szemben kell a gyermeket védeni, érdekeit, jogait képviselni. Ilyenkor szinte elkerülhetetlen a hatósági beavatkozás, külső segítség igénybevétele.

Szoros kapcsolatra van szükség az iskola, a nevelési tanácsadó, családsegítő szolgálat, rendőrség, nevelési tanácsadó, ügyészség, társadalmi szervezetek,  egyházak, alapítványok között a gyermek- és ifjúságvédelem területén. A  kapcsolattartás az ifjúságvédelmi felelős feladata.
Mindenképpen szükség van arra, hogy az iskola figyelemmel kísérje a gyermek veszélyeztetettségét. A gyermekkel foglalkozó pedagógusnak észre kell vennie, ha a tanuló tanulmányi eredménye látszólag indokolatlanul romlik. Fel kell figyelnie a családban jelentkező gondokra, problémákra.

Fel kell tárni az okokat, legyen az a családi élet megromlása, anyagi nehézségek jelentkezése, vagy bármilyen más tényező. Amennyiben az iskolai láncolat (osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős, nevelési igazgatóhelyettes, igazgató) a megoldáshoz nem elegendő, az ifjúságvédelmi felelős kötelessége értesíteni a megfelelő hatóságot, gyermekjóléti szolgálatot, a megfelelő fórumot.
Az ifjúságvédelmi felelős feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy a tanuló problémája megoldódjon (a lehetőségek határain belül). 


Kapcsolódó linkek:

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia