Új utakon

Dózsa György Általános Iskola

Konkrét élethelyzeteket vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a családok társadalmi státusza egyes területeken kedvező, más téren kedvezőtlen adottságokból, körülményekből tevődik össze. Tapasztalati tény, hogy a kedvezőtlen adottságok, körülmények és hatások „halmozódásra hajlamosak”: egyik hátrány vonzza a másikat és a meglévő erősségek, előnyök átválthatósága is igen korlátozott.

Hátrányos helyzetűnek akkor minősíthetünk egy-egy gyermeket (családot), ha több dimenzióban és olyan hátrány mutatkozik, amit a család saját erejéből nem képes kompenzálni, ennek következtében az alapvető szükségletek kielégítési lehetőségei korlátozottak.

Természetes és szerencsés, hogy a hátrányos helyzetű család gyermeke nem válik szükségszerűen veszélyeztetetté. A veszélyeztetettség a gyermek fejlődésének vizsgálatával
állapítható meg. A veszélyeztetettség egy olyan folyamat, amelynek a gyermek fejlődésében rejlő okai és a további fejlődését meghatározó következményei is vannak.

Ezek a problémák természetesen az iskolában is éreztetik hatásukat, hiszen befolyásolják a gyermek személyiségének fejlődését, eredményeit, viselkedését, társaihoz, munkához való
viszonyát.

A Közoktatási Törvény minden pedagógus számára előírja, hogy munkaköri feladatként vegyen részt a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában.
Az iskolában e feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik, aki ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat.

Célunk: esélyt teremteni minden gyermeknek a hátrányos helyzet leküzdéséhez.

 • a veszélyeztetettség megelőzése a veszélyeztető tényezők feltárásával
 • a veszélyeztetettség csökkentése
 • a veszélyeztetettség megszüntetése.

Iskolánkban a gyermekvédelmi felelős legfontosabb feladatai a következők:

 • Segíti az iskola és a pedagógusok gyermekvédelmi munkáját.
 • Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket arról, hogy milyen problémával hol és mikor kereshetik fel.
 • A pedagógus a szülő vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismeri a veszélyeztetett tanulókat, családlátogatások alkalmával a tanulók családi környezetét, és
  közreműködik a veszélyeztetettség megelőzésében és megszüntetésében.
 • Gyermekbántalmazás és súlyosan veszélyeztető tényezők megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti szolgálatot.
 • A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken.
 • Anyagi veszélyeztetettség esetén kezdeményezi az iskola igazgatójánál a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását.
 • Tájékoztatást nyújt a tanulóknak szervezett szabadidős programokról, együttműködik a szabadidő-szervező pedagógussal.
 • Segíti az iskola egészségnevelési, kábítószer-ellenes programjának kidolgozását és végrehajtását.
 • Az iskolában jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények címeit, telefonszámait.
 • A veszélyeztetett tanulókról nyilvántartást vezet.
 • Figyelemmel kíséri, hogy a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek megfelelő foglalkoztatást, ellátást kapjon.
 • Figyelemmel kíséri a tehetséggondozással, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával kapcsolatos feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményez.
 • Figyelemmel kíséri a tanköteles tanulók rendszeres iskolába járását, szükség esetén intézkedést kezdeményez.
 • Segítséget nyújt a szülőknek a segélyezéssel kapcsolatos ügyek intézésében.
 • Nagy gondossággal eljár a tankönyvtámogatások megszervezésénél és lebonyolításánál.
 • Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű tanulók korrepetálását, napközi otthonos, tanulószobai munkáját, részvételüket a nyári napközis táborban.
 • Rendszeresen tájékoztatja a nevelőtestületet a felmerülő problémákról, munkájáról.
 • Folyamatosan információkat gyűjt a tanulókról, illetve azok életkörülményeiről.

A gyermekvédelem céljait megvalósító tevékenységek iskolánkban:

 • napközis és tanulószobai foglalkozások
 • felzárkóztató foglalkozások
 • tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök
 • differenciált képességfejlesztés
 • egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek)
 • a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozás, szabadidős, szünidei programok)
 • pályaválasztás segítése
 • családi életre történő nevelés
 • egészségvédő, mentálhigiénés előadások, programok szervezése
 • drog- és bűnmegelőzési előadások, programok szervezése
 • a tanulók szociális helyzetének javítása támogatással:
  • ingyenes tankönyvellátás
  • tankönyvtámogatás
  • étkezési díj-kedvezmény
  • a Dózsás Tanulókért, Tanáraikért Alapítvány támogatása
  • karácsonyi ajándékozási akció

Az ifjúságvédelmi program megvalósításában szorosan együttműködünk a területileg illetékes szervekkel:

 • polgármesteri hivatal - szociális iroda, gyámügyi csoport
 • Nevelési Tanácsadó Intézet
 • Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
 • Egészségmegőrző Központ
 • szakemberek: gyermekorvos, pszichológus
 • rendőrkapitányság bűnmegelőzési osztály ifjúsági csoport
 • Beszédjavító Központ
 • Gyámhivatal
Iskolánkban több pedagógus elvégezte az "Életvezetési ismeretek és készségek" című személyiségfejlesztő tanfolyamot, melynek ismereteit beépítik az osztályfőnöki órákba, az ott elhangzottakkalis segítve a gyermek- és ifjúságvédelmet.

Kapcsolódó linkek:

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia