Új utakon

Akcióterv

 

 1. A tankötelezettséget megelőzően, különösen a társadalmi szocializációs modell-kísérleti programokkal kell segíteni az egyenlő esélyek megteremtését. A társadalmi kirekesztődés és a gyermekszegénység következményeinek megelőzése érdekében a hátrányos helyzetű térségekben folytatni kell a "Biztos kezdet" országos programját.
 2. Ösztönözni kell az alap- és középfokú oktatási intézményeket, különösen a szakiskolákat a jogismeret és a jogtudat művelésére a bűnözéssel szembenálló és a bűnmegelőzésben hatékony értékrend kifejlesztésére. Pályázati forrásokkal támogatni kell az ilyen tantárgyak, fakultációk tanrendjének, tematikájának, módszertanának kidolgozását, szerepjátékok, filmek forgatókönyveinek elkészítését, számítógépes programok kidolgozását, az informatikai eszközök használatának fejlesztését és ezeknek az intézményes oktatási programba történő integrálását.
 3. Az általános, a középiskolások és a szakiskolások számára szervezett dohányzás, alkohol, kábítószer HIV/AIDS felvilágosító iskolai programokra és a korosztályoknak megfelelő bűnmegelőzési ismeretek terjesztésére továbbra is biztosítani kell a pályázati támogatást. Oktatni kell az állampolgári és a bűnmegelőzési ismereteket a pedagógus továbbképzésben.
 4. Az alap- és középfokú oktatási intézmények, különösen a szakiskolák számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenységet pályázatokkal kell támogatni.
 5. Folytatni kell a tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók részére indított programot annak érdekében, hogy képességeiknek megfelelő segítséggel középiskolában folytathassák tanulmányaikat és sikeres érettségi vizsgát tehessenek.
 6. Pályázatokkal támogatni kell a kortárs-segítő programokat. Meg kell szervezni a kortárs segítők képzését. Ösztönözni kell a diák-önkormányzatokat, a gyermek- és ifjúsági önkormányzatokat, valamint egyéb kortárs-segítő csoportokat arra, hogy a fiatalok vegyenek részt társaik integrációs gondjainak megoldásában. Terjeszteni kell a legeredményesebb gyakorlatot.
 7. Támogatni és fejleszteni kell az iskolaklubokat, valamint a biztonságos szórakozóhely mozgalmat.
 8. Pályázattal ösztönözni kell minden olyan programot, pedagógiai és más szakmai tevékenységet, amely a gyermekekben és a fiatalokban tudatosítja a környezeti, a természeti értékek és a kulturális örökség tiszteletét és megbecsülését.
 9. Az iskolából kimaradt tanköteles korúak, valamint a munkanélküli fiatalok számára folytatni kell a már megkezdett és eredményesnek bizonyult programokat. Pályázattal kell biztosítani új integrált
     a) speciális nevelési, foglalkoztatási vagy sajátos készségfejlesztési,
     b) képzési, átképzési, valamint
     c) szabadidő eltöltési programokat, különösen a kulturális és a sportolási lehetőségeket.
 10. Nevelési, foglalkoztatási, készségfejlesztési programokat kell megvalósítani a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők, különösen a gyermekotthonban, speciális gyermekotthonban nevelkedők számára. Gondoskodni kell a családon kívül élő, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek és fiatalok biztonságos életre történő neveléséről.
 11. A gyermekek elleni erőszak elkerülése és a gyermekek erőszakmentes életének biztosítása érdekében
     a) erősíteni kell a nevelő, felvilágosító tevékenységet, ezen belül a veszélyeztetett célcsoportok felnőtt tagjainak intenzív felvilágosítást kell adni,
     b) a nevelési-oktatási intézmények, a szociális, vagy egyéb szolgáltatást nyújtók számára módszertani leveleket, ajánlásokat, szakmai útmutatókat kell készíteni, gondoskodni kell ezek hatékony terjesztéséről,
     c) el kell készíteni és széles körben terjeszteni kell a szülőknek szóló tájékoztatókat annak érdekében, hogy a gyermek és szülő közötti konfliktushelyzetek erőszakmentes feloldásához ismereteket szerezhessenek.
     d) a Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, hogy vizsgálják meg a szülői felelősséget és a szülői felügyeletet eldöntő eljárások soron kívüli lefolytatásának lehetőségét.
 12. A szülők számára biztosítani kell a kábítószer-fogyasztásról és függőségről szóló tájékoztatás lehetőségét.
 13. A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé válásának megelőzése érdekében pályázattal kell biztosítani
     a) a gyermek és ifjúságvédelmi felelősök, a kollégiumi felügyelők, az iskolai és utcai szociális munkások és iskolai szabadidő-szervezők, az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzését,
     b) szakismeretek terjesztésével meg kell erősíteni az iskolai szociális munkás és a gyermek-és ifjúságvédelmi hálózatot.
 14. Pályázati forrásokat kell biztosítani olyan speciális, tanfolyam jellegű továbbképzési programokra, amelyek a veszélyeztető és a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek felismerésére és helyzetének javítására szervezhetők a gyermekjóléti szolgálatok, a gyermekotthonok és a kollégiumok munkatársai, az iskolai pedagógusok, az óvodai pedagógusok, a nevelőszülők, a helyettes szülők, a nevelési tanácsadók, a gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára.
 15. Meg kell vizsgálni a nehezen kezelhető, de még nem bűnelkövető gyermekek, fiatalok speciális nevelési, foglalkoztatási vagy sajátos készségfejlesztési programjait. A hatásvizsgálat eredményeit figyelembe véve a már megkezdett programokat folytatni és az érintettek körét bővíteni kell.
 16. Fejleszteni kell a gyermek- és ifjúságpszichiátriai ellátás intézményrendszerét. Alkalmassá kell tenni az ifjúsági alkoholfüggőség hatékony kezelésére az addiktológiai-, és a Területi Általános Megelőző Addiktológiai Szakszolgálat ambulanciáit.
 17.    a) A pártfogó felügyelői szolgálatok, a rendőrség, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint a családokat segítő és támogató egyéb szolgálatok, szervezetek, a megyei gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek között folyamatos - szükség szerint esetkezelésre is kiterjedő - együttműködést kell kialakítani, különös tekintettel a devianciák kockázati tényezőinek jelzésére és a korai pszicho-szociális beavatkozásra.
     b) A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt arra, hogy az ügyészség vegyen részt az a) pontban megfogalmazott együttműködésben.
     c) Az együttműködésről hatékonyságelemezést kell végezni és annak tapasztalatait a szakmai továbbképzésekben és a követelmények meghatározásában hasznosítani kell.
 18. A fiatalkorúakkal és a fiatal felnőtt korúakkal foglalkozó pártfogók körében bővíteni és érvényesíteni kell az életkor-specifikus szakmai ismereteket. Fejleszteni kell a pártfogók csoportos esetkezelésre vonatkozó ismereteit.
 19. A Kormány fontosnak tartja, hogy a pártfogó felügyelők munkáját civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek segítsék. Támogatni kell azokat a civil kezdeményezéseket, amelyek a pártfogókat munkájuk elvégzésében speciális szakmai ismereteikkel vagy tevékenységükkel támogatni, segíteni tudják és ennek érdekében együttműködési megállapodásokat kötnek.
 20. A fiatalkorúak ellen indult büntetőeljárásban a vádemelés elhalasztásának alkalmazása előtt kötelezően beszerzendő pártfogó felügyelői vélemény szakmai követelményeit a leghatékonyabbnak ígérkező magatartási szabályok körének bővítése érdekében folyamatosan fejleszteni kell.
 21. Az alkoholfüggő és a kábítószer-használó fiatalkorú és fiatal felnőtt korú elítéltek számára kezelési programokat és speciális részlegeket kell kialakítani a büntetés-végrehajtási, és a javító-nevelő intézetekben. A kezelési programokat a szabad élet körülményei között is biztosítani kell a pártfogó felügyelet alatt állók számára. A cél elérését pályázatokkal kell támogatni.
 22. A fiatalkori bűnözés hatékonyabb kezelése érdekében a Kormány felkéri a legfőbb ügyészt, hogy az ügyészség tapasztalatait évente értékeljék és tegyék közzé, valamint felkéri az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, hogy továbbra is tegyék lehetővé az elemző kutatásokat, a tudomásukra jutott kutatások eredményeiről pedig tájékoztassák az Országos Bűnmegelőzési Bizottságot.
 23. Támogató programokat kell kidolgozni annak érdekében, hogy a roma származású fiatalok köréből minél több szociális munkás, család- és gyermekvédelmi szakember, pártfogó felügyelő, rendőr kerüljön ki.
 24. Erősíteni kell az áldozattá válási vagy bűnelkövetési szempontból veszélyeztetett gyermekekkel és fiatalkorúakkal kapcsolatba kerülő hatóságok, szervezetek jelzőrendszerét. A jelzési kötelezettség gyakorlatáról és számonkéréséről szakmai protokollokat kell kidolgozni, amelyeket jogszabályban kell rögzíteni.

Az oldal tartalma az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szellemi tulajdonát képezi.

Kapcsolódó linkek:

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia