Új utakon

Akcióterv

  

1. Támogatni kell a helyi bűnözéssel és a helyi közbiztonsággal kapcsolatos tájékoztatásra és megelőzési módszerekre vonatkozó információk internetes elérhetőségét minden érdekelt számára. Fejleszteni kell a BM Bűnözésföldrajzi Információs Rendszerét.
2. Elő kell segíteni, hogy a külföldre utazó magyar állampolgárok megfelelő információkkal rendelkezhessenek az áldozattá válás kockázatairól, a megelőzés lehetőségeiről, illetve azt, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a külföldön elkövetett bűncselekmények következményeiről. Biztosítani kell a több forrásból származó információk, adatok és tájékoztatások a fenti célra történő feldolgozását és internetes elérhetőségét.
   3. Az időskorúak, az egyedülállók, a gyermek- és fiatalkorúak, a hajléktalan valamint a fogyatékossággal élő személyek, az alkohol és a drog hatása alatt állók számára az áldozattá válás reális kockázatának ismertetését célzó, a bűncselekményekkel kapcsolatos önvédelmi képesség fokozását elősegítő tájékoztatókat kell kiadni és számunkra ismeretterjesztő programokat kell szervezni. A feladat megvalósítása érdekében az érintett szakmák képviselői vegyék fel a kapcsolatot a civil szervezetekkel.
   4. Támogatni kell a komplex megelőzési és áldozatvédelmi programokat a deprivált/szegregált városi övezetekben, a zárványtelepüléseken és a tanyákon élő veszélyeztetett emberek számára, illetve a már meglévő segítő, szolgáltató programokat ki kell egészíteni a közösségi bűnmegelőzési feladatokkal is.
   5. Fejleszteni kell a hazánkba látogató külföldiek védelmét, biztonságát szolgáló bűnmegelőzési és áldozatvédelmi szolgáltatásokat. Terjeszteni kell a legeredményesebb gyakorlatot.
   6. Pályázattal támogatni kell a társadalmi kirekesztő mechanizmusok feltárására, a kistérségi szintű ágazatközi együttműködések legjobb gyakorlatainak megismerésére irányuló kutatásokat. Az eredményeket hasznosítani kell.
   7. Segíteni kell a közművelődési intézményekben az áldozattá válás megelőzéséről szóló kiadványok terjesztését, és ismeretterjesztő rendezvények szervezését.
   8. Széles körben kell a nyilvánosságot tájékoztatni a kábítószerrel, a kulturális javakkal, illetve a CITES egyezmény (a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi őII. törvény) hatálya alá tartozó, valamint a hazai természetvédelmi jogszabályok által érintett állat- és növényfajokkal kapcsolatos felderített jogsértésekről.
   9. A kulturális javak fokozott védelme érdekében, azok illegális kereskedelmének visszaszorítására egy közös alapítású, megfelelő informatikai háttérrel rendelkező intézményt kell létrehozni. Meg kell teremteni a lopott műtárgyak, kulturális javak olyan nyilvántartását, amely ezek feltalálását elősegíti.
  10. Tájékoztató programokat kell szervezni az áldozattá válás esélyének csökkentése érdekében azért, hogy a szállítmányozók, speditőrök eszközeit tudtukon kívül illegálisan ne használhassák fel kábítószer vagy pszichotróp anyagok szállítására. Széles körű felvilágosító munkát kell végezni az államhatárt átlépő utazók körében annak érdekében, hogy tudtukon kívül kábítószer-futárként ne használhassák fel őket.
  11. Az emberkereskedelem és a prostitúció áldozatává válásának megelőzése érdekében
         a) a potenciális áldozatok számára felvilágosító programokat és kampányokat kell szervezni,
         b) meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a kríziskezelő szolgáltatások, a speciális menedékházak számukra elérhetőek legyenek,
         c) vizsgálni kell azt, hogy az emberkereskedelem menedék kérő áldozatait milyen módon lehet elhelyezni.
  12. A sértett-orientált rendőri szolgáltatásban - a konkrét nyomozati tapasztalatok alapján - meg kell szervezni az áldozattá válás kockázatának jelzését az intézményekben (idősek otthonaiban, gyermekvédelem személyes gondoskodást nyújtó intézményeiben, iskolákban, egészségügyi szolgáltatók körében), a civil szervezetek, és a lakosság veszélyeztetett csoportjai számára.
  13. El kell érni azt, hogy a társadalmi együttélés erkölcsi szabályait megszegő, valamint a bűnelkövető szembesüljön az általa okozott sérelemmel, kárral. Biztosítani kell a bűncselekmények erkölcsi és anyagi kárának enyhítését, a természetbeni jóvátételt, a közösség kiengesztelését. Bővíteni kell a helyreállító igazságszolgáltatási eszközök (jóvátétel, mediáció, közösség kiengesztelése) alkalmazásának körét az igazságszolgáltatásban, valamint a felelősségre vonás ezen kívüli területein is (például fegyelmi, szabálysértési eljárásokban).
  14. A szociális és egészségügyi ellátásban dolgozók számára a továbbképzés integrált részévé kell tenni az áldozattá válás megelőzésével kapcsolatos ismereteket.
  15.  a) Az áldozatsegítési feladatok pontosabb meghatározása érdekében értékelni kell a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény alapján a vádemelés elhalasztása gyakorlatát.
         b) Ennek érdekében a Kormány felkéri a legfőbb ügyészt, hogy a vádemelés elhalasztása során szerzett, az a) pontban meghatározott célok elérését szolgáló gyakorlati tapasztalatokról készítsen értékelő elemzést.
  16.  a) A szakmai továbbképzési programokban az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakmák képviselőit (orvosok, pszichológusok, jogászok, gyermekvédelmi- és szociális szakemberek) ki kell képezni áldozat segítéssel kapcsolatos feladatok ellátására. Az önképzés segítése érdekében támogatni kell a továbbképzéshez szükséges adatbázis (szakcikkek, módszertani útmutatók) kialakítását és működtetését.
         b) A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, hogy az a) pontban megfogalmazott feladat végrehajtásában működjenek közre.
  17. Pályázattal kell támogatni olyan szervezeteket, amelyek vállalják, hogy a tömegtájékoztatás tudósításait figyelik és vizsgálják azt abból a szempontból, hogy azokban az áldozatok külön jogszabályban biztosított személyiségi jogait tiszteletben tartják-e, a jogszabálysértést jelzik az áldozatsegítő szolgálatnak. 


Az oldal tartalma az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szellemi tulajdonát képezi.

Kapcsolódó linkek:

Figyeljen gyermekére
városbiztonság
szenvedélybetegségek
családon belüli erőszak
áldozatvédelem
Hírek
programajánló
képtár
video
Bűnmegelőzési akadémia